Логопед в МЦ "Хирон-София"

Логопед в МЦ "Хирон-София"

Кога трябва да потърсим помощ от логопед?


Говорните нарушения са често срещани в детската възраст. Една от причините за това може да бъде неправилният говорен модел както в семейството, така и на непосредственото обкръжение и медиите. Без възможността да комуникира ефективно, детето започва да изпитва затруднения в създаването на близки отношения, в развитието на позитивен образ за себе си, възприема се различно от другите, често се чувства неразбрано или осмивано.

 

В училищна възраст неправилния говор води до затруднения в четенето и писането.Усвояването на неправилен говорен и комуникативен модел, както и забавянето на терапията, крие своите рискове.

 

Всяко дете усвоява речта и се развива със свое собствено темпо. Отклонението от нормата със седмици или дори месеци не винаги предполага нарушение.

 

Потърсите логопедична помощ:

 

Ако до тригодишна възраст:

* детето Ви не говори

 

Ако в предучилищна възраст детето Ви :

* има проблем с овладяването на цветовете

* не се ориентира в посоките ляво-дясно, горе-долу

* несръчно е и се затруднява в самостоятелното обличане, закопчаването на копчета и връзването на връзки

* не артикулира /произнася/ правилно, пропуска или заменя някои звукове - с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л, к, г, т, д, в, ф

* затруднява се да изговаря многосрични думи - размества, пропуска или разменя сричките в думата

* не подрежда правилно думите в изречението

* затруднява се да разказва, спазвайки последователност

* заеква

 

Ако в начална училищна възраст детето Ви:

* не се справя с овладяването на писането, четенето или смятането, въпреки че е достатъчно умно, понякога с прояви на хиперактивност с или без дефицит във вниманието.

 

Бърз, макар и не най-сигурен начин за всеки родител да разбере дали дето му има нарушение на говора е като си отговори на следните въпроси:

Избягва ли да говори Вашето дете? Напряга ли се (изнервя ли се, фрустрира ли се), когато срещне затруднение в изказа си? Когато то Ви говори, Вие ли сте единствените, които го разбирате?Затруднява ли се детето Ви да следва устни инструкции? Среща ли то затруднения с четене и писане, които не отговарят на възрастта му? Ако имате съмнения, притеснения или усещате, че детето се смущава, не се чувства добре когато говори и поне два от отговорите на тези въпроси са "да", потърсете съдействието на специалист логопед.

 

Неправилното изговаряне на звукове е сред най-често разпознаваните говорни нарушения. Може да се срещне като нарушение на артикулацията или специфично артикулационно нарушение на развитието.

 

Възможно е да се изговарят неправилно един или повече звукове, които в нормалното развитие се появяват късно, защото са най-трудни двигателно и перцептивно (при възприемане). За българския език това са л, р, ш, ж, ч, с, з, ц, к, г.

Сред децата често се среща неправилно изговаряне на няколко звука едновременно в различни комбинации в зависимост от причината.

 

Често срещани са:

съскавите звукове – с, з/ ц, дз шушкавите звукове - ш, ж/ ч, джпо-рядко се среща нарушеното изговаряне на к и г, които най-често звучат като т и д.

Неправилното изговаряне на един или повече звукове се проявява като:

пропускане на звуказамяната му с друг звук изопачаването на звука

Например:

при пропускане на звука р вместо риба , детето казва иба. при замяна трудният звук се заменя с друг по-лесен, нормално изговарян звук риба – либа, коте – тоте, лампа – йампа.

Изопачаването на звука означава изговаряне, което не съществува нормативно в езика – например за звук - р вибрира мекото небце или мъжецът (увулата), вместо върхът на езика

- или с, з и ц се изговарят с езика между зъбите, вместо зад тях.

Понякога при ш, ж и ч също се наблюдава междузъбна артикулация.

К и Г се появяват по-рано в говорното развитие и имат по-лесна артикулация, затова и почти никога не са единствените с нарушено изговаряне, които има детето. Замяната им с Т и Д се среща и в нормалното говорно развитие в по-ранна възраст, но ако детето не ги изговаря правилно на 4 годишна възраст, е нужно да бъде изследвано от логопед, защото те са видимата част на друго общо нарушение на говорното или на езиковото развитие.

 

Кога трябва да започне логопедичната терапия?


Пет години са идеалната възраст за начало на терапията, защото детето вече е постигнало емоционално-поведенческа зрялост и може да задържа волево вниманието и поведението си достатъчно дълго време.

Работата с децата на тази възраст обикновено протича в игрова форма.

 

 ЗАПАЗЕТЕ СИ ЧАС НА ТЕЛЕФОНИТЕ НА РЕГИСТРАТУРАТА 0886 004 113

FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме