"Хомеопатията е надежда за загубилите надежда"

"Хомеопатията е надежда за загубилите надежда"

"Хомеопатията е надежда за загубилите надежда"


Интервю с д-р Кишор Мета

 

Възходът на хомеопатията в Индия започва през 50-те години на миналия век, когато в страната избухва епидемия от холера. Благодарение на хомеопатията болестта е била овладяна.

 

След този случай, правителството решава, че хомеопатията трябва да бъде подкрепена на държавно ниво и оттогава тя се превръща в приоритет от национално значение. Сега Индия е люлката на хомеопатията. В момента има около половин милион регистрирани лекари-хомеопати, като броят им се увеличава с десет хиляди всяка година. Д-р Кишор Мета, е идвал в България няколко пъти през последните четири години, за да обучава наши лекари-хомеопати. Индийският лекар полага усилия да се създадат стандартизирани методи на хомеопатичното лечение в Медицински център "Хирон-София" на базата на научни принципи, създадени още от откривателя на хомеопатията - Самуел Ханеман.

Д-р Кишор Мета е консултант- хомеопат, който се занимава с образователна и изследователската дейност от двадесет и пет години в Индия и други страни по света. Той е професор, ръководител на следдипломна квалификация и преподавател на специализанти и докторанти по хомеопатия в Индия.

 

Как се развива хомеопатията като наука в Индия?


Д-р К. Мета: Образованието, стандартите за клиничните и научните изследвания в Индия са най-добрите в целия свят. През последните години хомеопатията е постигнала голям напредък в Индия. Мога да кажа това, защото освен като лекар-хомеопат, аз съм ангажиран и като преподавател. Стандартизацията в областта на образованието в Индия е на много високо ниво и прогресира всяка година. Моята роля в този процес е свързвана преди всичко с подобряване на нивото на обучение на младите лекари и използване на научен подход в хомеопатията и лечението. В Индия, хомеопатията е подпомагана от държавата. Има около осемдесет и пет колежа и около тридесет за следдипломна квалификация по хомеопатия. Курсът на обучение е пет години и половина, а този на следдипломната квалификация - три години и половина. Освен хомеопатичните дисциплини се изучават анатомия, физиология, биохимия, патология, клинична медицина, психиатрия и фармация на нивото на останалите медицинските университети.

 

Характерно за Индия е, че към всеки медицински колеж, в който се изучава хомеопатия, има болница или клиника с петдесет легла, които са предназначени за пациенти, които се лекуват единствено с хомеопатия. В действителност, в тези болници, младите лекари и специализанти получават безценен опит.

 

Политиката на образованието и клиничното обучение в хомеопатията е рамкирана и се изпълнява от един автономен орган, наречен ,,Централен съвет по хомеопатия". Този съвет работи според изискванията на Министерство на здравеопазването в Индия. Освен него има и друг автономен орган наречен ,,Централен съвет за изследвания в хомеопатията", който се занимава с научните изследвания и публикации. Двата съвета работят повече от 40 години.

 

Индия е известна с това, че е създала най-добрите хомеопати в света. Защо?

 

Д-р К. Мета: Мисля,че причината е наличието на държавната подкрепа. Благодарение на това хомеопатията като наука се развива невероятно бързо, не само в Индия, но и в цяла Азия. В Европа и особено в Америка липсва продкрепа от страна на правителството, заради което тя не е на такова високо научно равнище. Въпреки това, все повече и повече хора по целия свят прилагат хомеопатията като основен метод на лечение. Това е причината търсенето на добри хомеопати да нараства. Време е правителствата да започнат да подкрепят хомеопатията. Това е единственият начин този вид лечение да просперира като наука не само в Индия, но и в целия свят.

 

Каква е вашата лична ангажираност за развитието на хомеопатията?


Д-р К. Мета: Ангажиран съм с обучението на млади лекари в моята клиника, като част от програма за следдипломно обучение на специалисти. Редовно участвам в събрания на правителствено ниво, свързани с развитието на хомеопатията, иновации и практика, ангажиран съм и с различни социални проекти. Пиша книги и публикации, свързани с работата ми като лекар и преподавател. Автор съм на специализирани и съобразени с нашите нужди системи за проследяване на клинични случаи в хомеопатичната практика. Тази система се основава на фундаменталните основи на хомеопатията и иновациите в лечението на трудно поддаващи се на лечение клинични случаи. В резултат, получих титлата за най-добрър преподавател по хомеопатия в Индия, която за първи път беше присъдена на мен. Мисля, че това е голямо признание за мен и моя екип. Проучванията ми имат за цел непрекъснато усъвършенстване на стандартите по отношение на методите, използвани при лечение с хомеопатия.

 

Кога смятате, че сте изучили едно лекарство?


Д-р К. Мета: Изучаването на хомеопатията е един непрекъснат процес, валиден за всички области на науката. Днес се знае много повече за хомеопатичните средства и тяхното въздействие върху човешкото тяло отколкото преди десет години и може би се знае много по-малко отколкото след десет години. Това е така, защото постоянно има нови фактори, които променят основните постулати в Материя Медика.

 

Има ли клинични случаи на лечение с хомеопатия , признати от конвенционалната медицина, в които хомеопатично лекарство е имало положителен ефект?


Д-р К. Мета: В Индия, има практика да се записват всички подробности за отделния пациент, да го проследяваме във времето и да наблюдаваме резултата от лечението. Това е начинът всеки клиничен случай да бъде отразен от самото начало дотогава, когато има положителен резултат. Имаме специфичен начин за оценка на ефекта от лекарствата, също така стандартна система за записване на различните случаи. Това е изследователска и научна основа за доказване действието на хомеопатичните лекарства върху човешкото тяло. Имаме неопровержими доказателства за положителните ефекти на хомеопатичните лекарства върху човешкото тяло.

 

До каква степен този вид медицина е призната от традиционната медицина в света?


Д-р К. Мета: В моята страна всички конвенционални лекари приемат своите колеги хомеопати за равни, защото и едните и другите предоставят резултатите от научната работа на широката медицинска общност. Експерти, които работят в Министерството на здравеопазването в Индия, едновременно са конвенционални лекари и хомеопати. Благодарение засилената научна работа, сме постигнали много добри резултати в борбата срещу сериозни заболявания като СПИН, туберкулоза, рак и др. Доволен съм, че изследванията продължават и постоянно се развиват на по-високо научно ниво. За съжаление, не се наблюдава такава интензивна научна работа в Европа. Причината, може би е липсата на стандартизирано обучение, средства и държавна подкрепа. Именно заради това европейските лекари нямат възможност да постигнат добри резултати, или ако се постигнат такива, те са по-скоро редки. Няма обмен на информация между тях, нито стандартизация в областта на методите на лечение, което е още една причина за това постигнатите резултати да са по-скоро случайни, отколкото научно обосновани.

 

Каква е ролята на фармацевтичните компании в поддържането на процеса на развитие на хомеопатията в Европа?

 

Д-р К. Мета: Не съм запознат добре с влиянието на фармацевтични компании в Европа, но това, което виждам е, че хомеопатията не се базира на основните принципи открити от Самуел Ханеман. В Европа почти няма хомеопатични колежи, практиката е ограничена до основните техники за лечение, което според мен, е твърде схематично и недостатъчно. Фармацевтичните компании в Европа имат голяма роля не само на пазара за медицински консумативи и лекарства, но също така и в процеса на обучение. В Индия, фармацевтични компании не влияят върху образователния или научния процес.

 

Какво е въздействието на хомеопатичното лекарство върху тялото?


Д-р К. Мета: Хомеопатичното лекарство въздейства по различен начин на всеки, за това и документираме развитието на всеки отделен случай. Документацията ни показва как точно влияе определено лекарство. Хомеопатичните лекарства са много семпли, когато ги слагаме под езика, те въздействат чрез лигавицата на устата. Тяхното действие е незабавно, защото те имат динамична вибрация, която действа директно, увеличавайки защитните сили на пациента. Затова устата на пациента трябва да е чиста и суха при взимането на лекарството. Това е много важно, защото понякога храната може да антидотира даденото лекарство, т.е. да спре неговото действие.

 

Можем ли да използваме хомеопатията като превантивно средство при сезонните заболявания?


Д-р К. Мета: Да, разбира се. Хомеопатията се препоръчва при сезонни заболявания и епидемии, като спомага главно за повишаване на имунитета. За хомеопатичното лечение е без значение дали заболяването е причинено от вирус или бактерия. Например тежки и смъртоносни заболявания като скарлатината и холерата са били овладявани в Европа преди да бъдат открити антибиотиците. Има писмени доказателства според които, тези заболявания са били контролирани именно с хомеопатичните лекарства превантивно давани на деца.

 

Могат ли бременни жени и малки деца да приемат хомеопатични лекарства за предотвратяване на сезонните заболявания?

 

Д-р К. Мета: Да, както казах, хомеопатията може да бъдат прилагана превантивно при болести от различно естество. Последните две години в Индия се проведе масирана кампания посветена на майката и детето. Всяка институция, свързани с хомеопатията, участва в безплатното разпространение на хомеопатични лекарства за майки и деца, обяснявайки силата на хомеопатията. Във връзка с тази кампания публикувахме книга, която обяснява какви лекарства да се използват при спешни случаи, сезонни заболявания, травми и други. Това изключително полезно четиво е на разположение на всяка майка, която има интерес да лекува себе си и децата си с хомеопатия.

 

Защо хомеопатията все повече се разпространява в Европа, въпреки липсата на подкрепа от правителството?


Д-р К. Мета: Вероятно, това се дължи на постигнатите добри резултати на лекарите-хомеопати.

 

Препоръчвате ли лечението с хомеопатия да се съчетае с други методи за получаване на оптимален ефект?


Д-р К. Мета: При хомеопатията няма противопоказания, така че може да се използва като допълнителна терапия. Трябва да се отбележи, че някои от алопатичните лекарства могат да прекъснат реакцията на хомеопатичното, даже и да унищожат неговия ефект. Поради това, лекарят-хомеопат е този, който трябва да реши кои допълнителни терапии може да се препоръчат за ускоряване процеса на лечение и кои методи са абсолютно противопоказни. От друга страна, се препоръчва използването на съвременната медицина, за да се постави правилна диагноза на заболяването. Когато вече сме разбрали причината на болестта, е добре да се използва само хомеопатия.

 

Как оценявате развитието на лекарите в България?

 

Д-р К. Мета: Мога да говоря само за лекарите от МЦ "Хирон - София", защото имам опит най-вече с тях. Виждам, че с всяка изминала година тяхното доверие се увеличава, от факта, че постигат все по-добри резултати. Те стават все по-добри, именно заради това тази година реших да организирам специализирано обучение. То е съобразено с техните възможности и конкретната среда и видове заболявания, типични за България. Не мога да направя сравнение с техните индийски колеги, защото има разлика между страните, характерните болести и т.н. Важни са резултатите. Тук съм прегледал повече от двеста пациента, една трета от които са деца. Пациентите страдат предимно от атопичен дерматит, респираторни заболявания, артрит, рак и др. Постигнахме много добри резултати и напредък. Всяка година се срещам с предишни и с нови пациенти. Поддържаме непрекъсната връзка, с някои по интернет, с други комуникацията се извършва чрез лекари от Хирон. Във всички случаи, много е важно новият пациент първо да отиде в хомеопатичния център.

 

Това е четвърто Ви посещение в MЦ "Хирон-София". Кое е различното от предишните години?

 

Д-р К. Мета: В тазгодишната програма са включени, освен коментари за трудни случаи, така и двуседмичен семинар, в който участваха всички лекари от центъра. Въвеждането на стандартизирани методи за провеждане на клинични случаи и научен подход към хомеопатичното лечение са сред приоритетите на образованието, на което те държат. Много съм доволен от резултатите и очакванията ми за бъдещето са големи. Надявам се, че Центърът ще се превърне в солидна хомеопатична институция, която осигурява не само адекватно хомеопатичното лечение на пациентите, но и ще се превърне в център за правилно хомеопатично обучение на млади лекари, които са решили да специализират в тази област. За да се осъществи това би било хубаво да има подкрепа и от страна на държавата.

 

Вашето послание


Д-р К. Мета: Да не забравяме, че за хомеопатията практически няма нелечими случаи. Хомеопатията е Надежда за загубилите надежда.

 

 

Интервю на Ваня Славова, юли 2011 г.

FacebookGoogle Plus
Новини
Препоръчваме